Disclaimer

Disclaimer van Studio'sRotterdam

Studio'sRotterdam is niet aansprakelijk voor de inhoud van Studio'sRotterdam, noch van websites die op enigerlei wijze met Studio'sRotterdam zijn verbonden. Studio'sRotterdam is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op Studio'sRotterdam beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Studio'sRotterdam is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via Studio'sRotterdam worden aangeboden. Studio'sRotterdam garandeert niet dat de op Studio'sRotterdam aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

Studio'sRotterdam garandeert ook niet dat de op Studio'sRotterdam aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Studio'sRotterdam garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in Studio'sRotterdam hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

Studio'sRotterdam is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Studio'sRotterdam. U vrijwaart Studio'sRotterdam voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website Studio'sRotterdam.